**สามารถเข้าหน้าถัดไปได้เฉพาะอยู่ในระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ถ้าท่านต้องการจะเข้าจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่านต้องเชื่อมต่อผ่าน VPN KMUTT
ซึ่งสามารถอ่านคู่มือและติดตั้งการใช้งานได้จากที่ URL: http://noc.kmutt.ac.th/?page_id=412

Subscribe to Front page feed