TQF-Computer
Thailand Qualification Framework (TQF-Computer)
ยินดีต้อนรับสู่โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์

สถาบันการศึกษาที่จัดทำ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา


(จำนวนการเยี่ยมชม: 3929 ครั้ง) วันที่ลงข้อมูล:28/04/2553มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ศูนย์สงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาศิลปะในชีวิตประจำวัน (Art in Daily Life)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ศูนย์สงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชา สุนทรียภาพของชีวิต (Aesthetic of Life)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิชา เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 (Macro-Economics 1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computers)
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา ชีววิทยา วิชา วิทยาแพลงก์ตอน (Planktonology)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชา คอมพิวเตอร์ในการผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชา จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิชาวิศวกรรมทาง (Highway Engineering)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Template
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ INT602 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithms)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป)