Thailand Qualification Framework (TQF-Computer)
ยินดีต้อนรับสู่โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์

::คำถาม-คำตอบจากการประชุมของ กกอ click here!::

ข่าวประชาสัมพันธ์


สกอ.หารือผู้เกี่ยวข้องนำTQFใช้พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
วันที่ลงข้อมูล 05/04/53