Thailand Qualification Framework (TQF-Computer)
ยินดีต้อนรับสู่โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์
TQF:News

ภาพถ่ายงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ TQF-Computer ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทส์ (Windsor Suites Hotel)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์

คณะกรรมการจัดทำกรอบมาตรฐาน TQF-Computer
ภาพบรรยากาศช่วงเช้า
ภาพบรรยากาศช่วงบ่าย


กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์์กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ