Library Home
   History
   Search
   My Profile
   New Books
  Book Order Request
  eBooks สำนักหอสมุด มจธ.
  book24x7 สำนักหอสมุด มจธ.
            book24x7 manual
  How to set Proxy :
        eBooks สำนักหอสมุด มจธ.
  ebrary
            ebrary manual
   Rules & Services
   FAQ
   Link Others
   SIT Library Blog

 

 

 

     FAQ - How to.
 


คำถามที่ถูกถามบ่อยและระเบียบต่างๆ
ของ Knowledge Service Center คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. อยากทราบเวลาเปิดทำการของ Knowledge Service Center คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ต้องการสมัครเป็นสมาชิก Knowledge Service Center ทำอย่างไร

3. บุคคลภายนอกมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก Knowledge Service Center ได้หรือไม่

4. กรณีทำหนังสือหรือสื่ออื่นๆ ที่ยืมออกไป ชำรุดหรือสูญหาย ต้องปฏิบัติอย่างไร

5. ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายการยืมของตัวเองได้หรือไม่ อย่างไร

6. ผู้ใช้สามารถยืมต่อด้วยตัวเองได้หรือไม่ อย่างไร

7. ผู้ใช้สามารถจองหนังสือด้วยตัวเอง หรือทางออนไลน์ได้หรือไม่ อย่างไร


   
 
library1
copyright 2007 @ School of Information Technology